Administratorem strony jest Lucas Corp. Kontakt z administratorem danych jest możliwy przez e-mail: akademia@akorly.pl .
Ze strony korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne. Użytkownik korzysta ze strony, na serwerach zostają zapisane dane służące różnym celom związanym z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres strony, z której nastąpiło odwołanie do mojego bloga, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z mojego serwisu oraz adres IP Użytkownika.
W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację.
 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
 

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik dokonuje zapisu dziecka na zajęcia Akademii Koszykówki ORŁY.
Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w posiadaniu administratora strony czyli firmy Lukas Corp. Nie jest ona udostępniana w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, chyba, że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Cel wykorzystania danych

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji dotyczących organizacji zajęć AK Orły, informacji dotyczących treningów oraz zmian terminów odbywania się zajęć, a także informacji dotyczących płatności. Dane gromadzone przez administratora strony służą także przesyłani odpowiedzi na przesłane zapytania i wiadomości e-mailowe lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane systemie. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres : akademia@akorly.pl

Przechowywanie danychDane osobowe przechowywane są jedynie przez okres konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który wyraził zgodę.

COOKIES
 
Ta strona internetowa używa tzw. „cookie”.