Regulamin

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W Akademii Koszykówki Orły

 

 Składka miesięczna – czas trwania treningu 60 min 

167 zł karnet miesięczny 1 x w tyg. 60 min

295 zł karnet miesięczny 2 x w tyg. 60 min, 

367 zł karnet miesięczny 3 x w tyg. 60 min


 Składka miesięczna – czas trwania treningu 90 min 

292 karnet miesięczny 2 x w tyg. 90 min

299 zł karnet miesięczny 3 x w tyg 90 min

262 zł karnet miesięczny 1 x. w tyg. 12 min 3×3

Ceny karnetów dla rodzeństw –  Składka miesięczna – czas trwania treningu 60 min 

284 zł karnet miesięczny 1 x w tyg. 60 min

483 zł karnet miesięczny 2 x w tyg. 60 min, 

624 zł karnet miesięczny 3 x w tyg. 60 min

Ceny karnetów dla rodzeństw –  Składka miesięczna – czas trwania treningu 90 min 

496 zł karnet miesięczny 2 x w tyg. 90 min

599 zł karnet miesięczny 3 x w tyg 90 min

445 zł karnet miesięczny 1 x. w tyg. 12 min 3×3

Trening testowy.

PIERWSZY trening dla nowych uczestników jest GRATIS. Uczestnictwo w tym treningu nie zobowiązuje do żadnych opłat ani okresu wypowiedzenia. Należy jedynie poinformować klub o rezygnacji z zajęć w momencie decyzji, maksymalnie 5 dni po wzięciu udziału w treningu testowym.
Po treningu testowym – użytkownik zobligowany jest poinformować o decyzji Koordynatora. Brak informacji o rezygnacji będzie skutkował naliczeniem opłat.

Składki klubowe stałe.

UWAGA! NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH NIE POWODUJE ZMIANY MIESIĘCZNEJ SKŁADKI. Możliwe jest odrobienie nieobecności. Płatności prosimy dokonywać na konto klubu: 46 1090 2590 0000 0001 4793 9592 W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata. Termin płatności: do 5 dnia każdego miesiąca. 

Składka klubowa miesięczna jest uśredniona i STAŁA przez cały sezon 2023/2024, niezależnie od dni wolnych i ferii zimowych. 
Nieobecności związane z wyjazdami rodzinnymi, chorobami dziecka na zajęciach nie zwalniają z opłat. Nieobecności można odrobić. W przypadku hospitalizacji i poważnych problemów zdrowotnych, należy przesłać informację od lekarza.

 

Akceptuję koszty oraz zasady opłat i zobowiązuję się do ich pokrywania w terminie. 

Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionego uczestnika zajęć oraz że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania go. Zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych składek w wysokości i terminach określonych przez Zarząd Akademii Koszykówki Orły. Brak opłaty będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach w kolejnym miesiącu do czasu uregulowania zaległości. Niniejsza deklaracja obowiązuje do czasu zmiany wysokości miesięcznych składek. W wypadku podjęcia przez Zarząd Akademii Koszykówki Orły decyzji o zmianie wysokości miesięcznych składek niniejsza deklaracja traci ważność i warunkiem dalszego uczestniczenia zawodnika w zajęciach sportowych będzie podpisanie nowej deklaracji.

 

Sprzedawca usług.

Sprzedawcą usług jest Akademia Koszykówki Orły Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 20/2, 53-012 Wrocław, NIP: 899 289 6238   

Regon: 388486625.

Zasady rezygnacji w Treningach AK ORŁY Wrocław. 

 

 1. Prawo wypowiedzenia umowy/ rezygnacji z zajęć – Opiekunowi Uczestnika Zajęć przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy i tym samym do rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące, podczas których Zawodnik zobowiązany jest uiszczać opłatę miesięczną, niezależnie od uczestniczenia w treningach. 

2. W przypadku wypowiedzenia, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału Uczestnika w Zajęciach poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: akademia@akorly.pl, lub przekazanie rezygnacji osobiście. 

W przypadku rezygnacji z zajęć w AK Orły zobowiązuję się do poinformowania klubu o dacie wystąpienia z klubu pisemnej lub przez e-mail oraz przyjmuję do wiadomości, że okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.


Obecność rodziców na treningach.


1. Akceptuję zasadę, że podczas treningów rodzice i opiekunowie nie mają wstępu na halę,  na której trwają treningi AK ORŁY Wrocław.


Obecności na treningach grup zaawansowanych Prospekt.

1. Obecności na treningach ligowych są obowiązkowe.

Udział w Turniejach i rozgrywkach.

 

1. Rodzice dzieci wyznaczonych przez trenera do uczestnictwa w turniejach i rozgrywkach ponoszą koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu na turniej.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia AK Orły Wrocław na sezon 2023/2024

 

 

 Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Akademii Koszykówki Orły, prowadzonej przez Akademię Koszykówki Orły Wrocław NIP: 899 289 6238 , REGON: 388486625 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 20/2, 53-012 – jako administrator Pana/ Pani danych osobowych lub/i administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej: „Administrator” “Akademia”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka: Podstawa prawna przetwarzania: Podane przez Panią/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, w związku umową w przedmiocie uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię (dalej: „Umowa”). W zakresie, w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub/i na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Administratora w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO ) tj. na podstawie dobrowolnej zgody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, przy czym konieczne do zawarcia i realizacji Umowy oraz niezbędne do spełnienia przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i realizacją Umowy. W zakresie przekazania Administratorowi danych do celów marketingowych oraz danych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Administratora, w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Akademii, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

 

Cele przetwarzania: 

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka jest zawarcie i realizacja Umowy oraz spełnienie przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i realizacją Umowy. W zakresie, w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora marketingu produktów i usług. W zakresie, w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Akademię, celem przetwarzania danych w związku z wykorzystaniem zdjęć/nagrań jest promocja działalności Akademii. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. Cofnięcie zgody: Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, zgoda na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Akademię może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane: Załącznik Nr 2 do AK Orły.

 

 

3. 

a) w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od daty sporządzenia dokumentu; 

b) w zakresie danych zawartych w dokumentach, które mogą być istotne dla dochodzenia roszczeń z Umowy – przez 10 lat od dnia, kiedy roszczenia stały się wymagalne; chyba, że terminy te na skutek zmiany przepisów ulegną zmianie. Dane przetwarzane w celach marketingowych, dane w postaci wizerunku przetwarzane w związku ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Administratora będą przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 

 

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty świadczące dla Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty zewnętrzne świadczące dla Akademii usługi w zakresie obsługi księgowości. Dane osobowe uczestnika zajęć (Imię i nazwisko, miasto zamieszkania, wiek dziecka) mogą być przekazywane również podmiotom trzecim w związku z uczestnictwem w konkursach i wydarzeniach w ramach zajęć prowadzonych przez Administratora – w tym zakresie dane osobowe uczestnika mogą zostać użyte przez podmioty trzecie w szczególności do oznaczenia prac konkursowych stworzonych przez uczestnika oraz przetwarzane w związku z promocją konkursu/wydarzenia. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart